ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Marjan van Kleef-Klaverdijk en Jacquelien Henock van Verstillingsdagen.nl, worden hierna beschreven als Verstillingsdagen.nl.

2. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren en melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid dragen. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. Staat deelnemer onder fysieke of psychische behandeling, dan is de begeleiding indien nodig hiervan op de hoogte en is dit bij de aanmelding besproken. 

3. Verstillingsdagen.nl is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan één van de door Verstillingsdagen.nl aangeboden activiteiten. 

4. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc.

5. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt, o.v.v. voornaam, achternaam en het factuurnummer.

5.a. Annuleringsvoorwaarden.

– Bij annulering van een activiteit van 1 dag(deel): tot 2 weken voor vertrek krijgt de deelnemer 75% van het bedrag teruggestort. Vanaf 2 weken voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven.

-Bij annulering van een Verstillingsweekend:
Tot 2 maand voor vertrek kunt u kosteloos annuleren.
Van 2 maand tot 1 maand voor vertrek rekenen we bij annulering 50% van de kosten.
Na 1 maand voor vertrek kunt u niet meer annuleren.

5.b. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft Verstillingsdagen.nl het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

5.c. Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient de factuur in elk geval voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.

6. Verstillingsdagen.nl heeft het recht een activiteit te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de trainer of overmacht. In geval van annulering door Verstillingsdagen.nl heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het al betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. Verstillingsdagen.nl houdt voor de start een activiteit een kennismakingsgesprek met elke deelnemer. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om kennis te maken met een van ons, we onderzoeken samen aan de hand van een aantal vragen of de verwachtingen die jij hebt past bij wat de activiteit biedt. Zowel inhoudelijk als praktisch. Naar aanleiding van dit gesprek is het nog mogelijk dat jij en/of een van ons besluiten dat deelname toch niet de beste keuze is voor dit moment of niet past bij jouw verwachtingen.

8. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, te vinden op de website van Verstillingsdagen.nl.

9. Privacy. We delen geen emailadressen en/of andere persoonlijke gegevens met de andere deelnemers en/of derden. We bewaren geen gegevens/informatie van de deelnemers waar geen toestemming voor is gegeven. Er wordt tijdens de activiteit niet gefotografeerd of anderszins informatie gedeeld met anderen, buiten onze groep.